Main Page

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་། སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བཅས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་ཁག

སྲིད་སྐྱོང་།

འོས་སྒམ་སྟེང་གནོན་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས།

འོས་སྒམ་སྟེང་གནོན་རོགས་གནང་།
keyboard_arrow_up