ཟབ་སྦྱོང་།

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་མིག་དམར།  ༄༅། །འདི་ག་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱབ་ནས་ཚེས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་དྷ་ས་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དུ་ཕེབས་པའི་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་དང་སྦྲགས།  ཟབ་སྦྱོང་གི་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་བཅས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་། དེ་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་སོ་སོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི། བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཚོགས་མི་བཅས་ཀྱི་འོས་འདེམས་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལ་ཡང་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་འདུག ཐེངས་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༤༡ ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་དང་།…

འོས་བསྡུའི་ལམ་སྟོན་ཟབ་སྦྱོང་དང་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་འདི་གར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཉི་མ་དང་། དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་༢༠ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ལ་གཏན་ཁེལ་གནང་དོན་བཞིན།…
keyboard_arrow_up