སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་པ་སངས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་་་༡༦ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གཤམ་གསལ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྲིད་སྐྱོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

རྙིང་མ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

ས་སྐྱ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

དགེ་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

བོན་པོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཤི་ཡ་ཁུལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

Related Posts

keyboard_arrow_up