སྤྱི་འཐུས་རིམ་བྱོན།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པོ།

༼༡༩༦༠།༩།༢-༡༩༦༤།༢།༡༩༽

༡༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་སེར་སྨད་སྤྱི་སོ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

༢༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཐུབ་བསྟན།

༣༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཁྲོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ།

༤༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་བྱེ་གཞོང་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཆུ་ཤུར་བསམ་མཁར་ཚེ་རིང་དབང་འདུད།

༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གྲི་གུ་གཞིས་འོག་གཏམ་ཤུལ་བདེ་གྲོང་དབང་འདུད་རྡོ་རྗེ།

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འཕྱོངས་རྒྱས་གྲ་བཞི་བརྒྱ་དཔོན་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གྲའུ་དཔོན་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང༌།

༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ལྗང་ཚ་ཚང་ཚེ་རིང་མགོན་པོ།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཏྲེ་ཧོར་ས་འདུ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་ཨ་ལགས་ཁྲི་རྒན།

༼དགོངས་པ་ཞུས་ཚབ་སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།༽

༡༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཁོངས་གུང་ཐང་ཚུལ་ཁྲིམས།

༡༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཁྲོ་ཆུ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་པ།

༼ ༡༩༦༤།༢།༤༡༩༦༧།༣།༡༧ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་བྱེ་གཞོང་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བསམ་མཁར་ཚེ་རིང་དབང་འདུད།

༣༽ རྭ་སྟོད་ཆུ་དབར་སྤྲུལ་སྐུ།༼ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོས་བསྩལ།༽

༤༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་བློ་གླིང་ཚ་ཕྱག་བློ་བཟང་མཁྱེན་རབ།

༥༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་དཔལ་ཡུལ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས།

༦༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བློ་གྲོས་ཆོས་ལྡན།

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཆོས་བཟང༌།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འཕྱོངས་རྒྱས་གྲ་བཞི་བརྒྱ་དཔོན་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཕྲེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་བྱ་རྒོད་ཚང་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་མདོ་ཡབ་ཚང་བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཏྲེ་ཧོར་ས་འདུ་ཚང་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ལྗང་ཚ་ཚང་ཚེ་རིང་མགོན་པོ།

༼ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དུ་འཕོས་ཚབ་གྲའུ་དཔོན་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང༌།༽

༡༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ལགས་སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་ལྷ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

༡༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་ཚ་བྱམས་པ་ཆོས་གྲགས།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གསུམ་པ།

༼༡༩༦༧།༣།༡༨-༡༩༦༩།༡༡།༢༤༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་བྱེ་གཞོང་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་འཕྱོངས་རྒྱས་གྲ་བཞི་བརྒྱ་དཔོན་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

༣༽ ས་སྐྱ་མདའ་གྲང་མོ་ཆེའི་མཁན་པོ།༼ ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོས་སྩལ། ༽

༤༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་བློ་གླིང་ཚ་ཕྱག་བློ་བཟང་མཁྱེན་རབ།

༥༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཀཿཐོག་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

༼ དགོངས་པ་ཞུས་ཚབ་སྟག་ལུང་ཉི་མ་བཟང་པོ། ༽

༦༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བསམ་མཁར་ཚེ་རིང་དབང་འདུད།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རྩེ་རི་ཞིང་རྩ་ཕུ་ཚེ་དབང་རིན་ཆེན།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཕྲེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་བྱ་རྒོད་ཚང་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཏྲེ་ཧོར་ས་འདུ་ཚང་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་མདོ་ཡབ་ཚང་བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ།

༡༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གྲའུ་དཔོན་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང༌།

༡༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སེང་གེ།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ལགས་སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།

༡༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་དགའ་བ་དབྱངས་སྒྲོལ།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཞི་པ།

༡༩༦༩།༡༡།༢༥༡༩༧༢།༡༢།༡༤

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་སྟག་ལུང་ཉི་མ་བཟང་པོ།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཏྲེ་ཧོར་ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།

༣༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་དཔལ་འབྱོར།

༤༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ཀླུ་ལྡིང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་འབྲུག་ཆེན་ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བདེ་ཆེན།

༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གྲ་ཕྱི་ཕུན་རབ་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས།

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ས་སྐྱ་རྗེ་བཙུན་འཆི་མེད།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རྩེ་རི་ཞིང་རྩ་ཕུ་ཚེ་དབང་རིན་ཆེན།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྐྱིད་གྲོང་ནོར་བུ་ཚེ་རིང༌།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་ཕུ་མ་རིན་རྣམ།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ཨ་འབྲུག་ཚང་རྟ་མགྲིན་ཆོས་སྐྱིད།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ཐང་པ་མཁར་ཆེན་ཕྱག་མཛོད་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས།

༡༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ།

༡༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཅོ་ནེ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང༌།

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་དགའ་བ་དབྱངས་སྒྲོལ།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ལྔ་པ།

༡༩༧༢།༡༢།༢༥༡༩༧༦།༥།༤

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་ཏྲེ་ཧོར་ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།

༼ འདས་གྲོངས་སོང་ཚབ་༡༩༧༤-༡༩༧༦ ལོ་བར་ཚོགས་གཙོ༌འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ།༽

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

༣༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་བྲག་སྟེང་དགའ་བྱང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན།

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་རི་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༦༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རྩེ་གདོང་ངག་དབང་བཟང་པོ།

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གཞིས་རྩེ་རི་ཁ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འབྲི་གུང་དགེ་བསྙེན་ཆོས་སྒྲོན།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གྲ་ཕྱི་ཕུན་རབ་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས།

༡༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ས་སྐྱ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་ལ་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ། འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོར་འཕོས་ཚབ།

༡༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཆེན་སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

༡༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྔ་པ་བདུད་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་འབར་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དྲུག་པ།

༼ ༡༩༧༦།༥།༥༡༩༧༩།༩།༡ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གྲ་ཕྱི་ཕུན་རབ་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས།

༣༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་དགའ་བྱང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན།

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་སྒ་ཨ་༔དབྱངས་སྤྲུལ་སྐུ།

༦༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རྩེ་གདོང་ངག་དབང་བཟང་པོ།

༧༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀ་ལ་དགོན་ཤར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྟ་ནག་ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར།

༡༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འབྲི་གུང་དགེ་བསྙེན་ཆོས་སྒྲོན།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གྲའུ་དཔོན་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང༌།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཤོ་མདོ་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགེ་ཐུབ་བསྟན་འབྱུང་གནས།

༡༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་ལ་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ།

༡༤༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཆེན་སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར།

༡༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བདུན་པ།

༼༡༩༧༩།༩།༢༡༩༨༢།༩།༡༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཀ་ལ་དགོན་ཤར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

༣༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རེ་བསམ་གཞུང་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བྱར་གསང་གླིང་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

༦༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རྩེ་གདོང་ངག་དབང་བཟང་པོ།

༧༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྟ་ནག་ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ནུབ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

༡༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྐྱིད་གྲོང་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

༡༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ཨ་ཐར་ནོར་བུ།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆ་ཕྲེང་ངག་དབང༌།

༡༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཁྲི་འདུ་དཔོན་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

༡༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆས་པ་ཨ་ལགས་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ།

༡༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

༡༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་རིག་འཛིན།

༡༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བརྒྱད་པ།

༼ ༡༩༨༢།༩།༢༡༩༨༧།༩།༡ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་སྟག་ལུང་ཉི་མ་བཟང་པོ།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་རྒྱལ་རོང་བྲག་སྟེང་དགའ་བྱང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན།

༣༽ ལྷ་རྒྱ་རི་ཁྲི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།༼ ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོས་སྩལ། ༽

༤༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱལ་མཚན།

༼ གཤེགས་ཚབ་བྱར་གསང་གླིང་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ༽

༥༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་འབྲི་རུ་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ།

༦༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་པོ་ཉང་རྒྱ་བློ་བཟང་རབ་རྒྱས།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྟོད་མངའ་རིས་གཞུང་པ་གྲགས་པ་རྣམ་རྒྱལ།

༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་བྱ་རྒོད་ཚང་དོན་ཡོད།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་པ་རླུང་ཁར་ངག་དབང་བཀྲ༌ཤིས།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༡༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དགུ་པ།

༼ ༡༩༨༧།༩།༢༡༩༨༨།༩།༡ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྟེང་དགའ་བྱང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་རྙིང་མ་སྤྱི་འཐུས་ནུབ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

༣༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༤༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ།

༥༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་བྱ་དུར་བཟང་པོ།

༦༽ ལྷ་རྒྱ་རི་ཁྲི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།༼ ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོས་སྩལ། ༽

༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་པོ་ཉང་རྒྱ་བློ་བཟང་རབ་རྒྱས།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བརྒྱ་ཟུར་དགོན་ཤར་བཀྲས་དབང༌།

༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་མདའ་ཟུར་ཉི་བཟང༌།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་བྱ་རྒོད་ཚང་དོན་ཡོད།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༡༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་པ།

༼ ༡༩༨༨།༩།༢༡༩༩༠།༥།༡༡ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་རྙིང་མ་སྤྱི་འཐུས་ནུབ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཁྲི་འདུ་དཔོན་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

༣༽ ལྷ་རྒྱ་རི་ཁྲི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།༼ ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོས་སྩལ། ༽

༤༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༦༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་པད་མ་འབྱུང་གནས།

༧༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ངག་དབང་དགེ་ལེགས།

༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༡༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་མདོ་གཉན་གསེར་དགའ།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

༡༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ།

༼ ༡༩༩༡།༥།༢༩༡༩༩༦།༥།༢༨ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་འབྲས་བློ་གླིང་ཟམ་གདོང་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

༣༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ།

༤༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་རྨེའུ་མགཽན་པོ་མཚོ།

༥༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགའ་ཤར་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ།

༦༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་བློ་གླིང་ཉག་རེ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས།

༧༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གླིང་ཚང་བསྟན་སྐྱབས།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། ༽

༨༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གོ་འཇོ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

༩༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རུ་ཐོག་བྱང་སྟོད་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༡༠༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ།

༡༡༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་མཚུར་ཕུ་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༡༢༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་སྟོད་དགེ་རྒྱས་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང༌།

༡༣༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་གྲོ་མོ་དགེ་བཤེས་རྣམ་རྒྱལ་ཉི་མ།

༡༤༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གྲུམ་པ་ཤར་གླིང་པད་མ་བདེ་ཆེན།

༡༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རྩེ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུད།

༡༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་ར་ཆུ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།

༼ གཤེགས་ཚབ་འབྲི་གུང་དགེ་བསྙེན་ཆོས་སྒྲོན། ༽

༡༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་གསུམ་དཀྱིལ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

༡༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྟོད་བཀྲ་བདུན་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༡༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རོང་ཆུང་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན།

༢༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་མཐོ་ལྡིང་ནོར་བུ་དར་རྒྱས།

༢༡༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འཕན་པོ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས།

༼ གཤེགས་ཚབ་དགོན་ཤར་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུད། ༽

༢༢༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྐྱིད་གྲོང་ཉི་མ་དོན་གྲུབ།

༢༣༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྣེ་རྫོང་དགའ་པད་མ་ཚེ་དབང༌།

༢༤༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ཨ་འབྲུག་རྟ་མགྲིན་ཆོས་སྐྱིད།

༢༥༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྒ་ཁྲི་འདུ་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་ནང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱས། ༽

༢༦༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཆེན་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

༼ གཤེགས་ཚབ་དཀར་མཛེས་པད་མ་ཆོས་འབྱོར། ༽

༢༧༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་གླིང་ཚང་པད་མ་བདེ་ལེགས།

༼ དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱང༌། བར་མའི་འོས་བསྡུ་ཕྱིར་འཐེན། ༽

༢༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དཀར་མཛེས་གསེར་དགའ།

༢༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ།

༣༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྨར་ཁམས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།

༣༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ནག་ཁུང་རྡོ་རྗེ།

༣༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་ཧོ་ཆོ་ཀུན་དགའ་ཡོན་ཏན།

༣༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

༼ དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱང༌། བར་མའི་འོས་བསྡུ་ཕྱིར་འཐེན། ༽

༣༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

༣༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཤར་པ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་ཚེ་རིང་དཔལ་སྒྲོན། ༽

༣༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།

༣༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༣༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང༌།

༣༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ།

༤༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༤༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བིས་མདོ་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར།

༤༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

༤༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐེ་པོ་ཀིརྟི་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

༤༤༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ།

༤༥༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

༤༦༽ བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་སྨར་ཁམས་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འགྲུབ།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ།

༼ ༡༩༩༦།༥།༢༩༢༠༠༡།༥།༢༨ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབྲས་བློ་གླིང་ཟམ་གདོང་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

༣༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་ཚེ་བརྟན།

༤༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་པོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་ངག་དབང་བྱམས་པ། ༽

༥༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རེ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས།

༦༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགའ་བྱང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན།

༧༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གོ་འཇོ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

༨༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག

༩༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་མཚུར་ཕུ་བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན།

༡༠༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་མཚུར་ཕུ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན།

༡༡༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རུ་ཐོག་བྱང་སྟོད་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༡༢༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན།

༡༣༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

༡༤༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་ཁྱུང་ལུང་ཐོགས་མེད།

༡༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་ངག་དབང་ལྷ་མོ།

༡༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་ས་ཚེ་རིང་ནོར་འཛོམས།

༡༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རྩེ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུད།

༡༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་ར་ཆུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༼ བློ་ཆོས་དགོངས་ཞུས་ཚབ་དགོན་ཤར་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུད། ༽སྤོང་རོང་རྒན་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

༡༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་པོ་ངག་དབང་བསྟན་པ།

༢༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྟོད་བཀྲ་བདུན་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༢༡༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་མཐོ་ལྡིང་ནོར་བུ་དར་རྒྱས།

༢༢༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྣེ་རྫོང་དགའ་པད་མ་ཚེ་དབང༌།

༢༣༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་དང་ཤར་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

༢༤༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རུ་ཐོག་བློ་བཟང་ཤཱསྟྲི།

༢༥༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྨར་ཁམས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།

༢༦༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།

༢༧༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་ཨ་འབྲུག་རྟ་མགྲིན་ཆོས་སྐྱིད།

༢༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

༢༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆ་ཕྲེང་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས

༣༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་མདའ་ཟུར་སྒ་པ་ཉི་བཟང།

༣༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དཀར་མཛེས་པད་མ་ཆོས་འབྱོར།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་འཁྲུས་ལྷ་མོ། ༽

༣༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་རི་བོ་ཆེ་འཆི་མེད་གཡུ་སྒྲོན།

༣༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གླིང་ཚང་ཚེ་རྡོར།

༣༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས། ༽ཧོང་གཙང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༣༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་རེབ་གོང་གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང༌། ༽

༣༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

༣༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༣༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌།

༣༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད།

༤༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བིས་མདོ་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར།

༤༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ཉིང་ཁུ།

༤༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།༼འདས་ཚབ་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ།༽

༤༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྨེའུ་མགོན་པོ་མཚོ།

༤༤༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་རྫ་སྤྲུལ་ངག་དབང་རིག་འཛིན།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་གངས་གཞོན་ཚང་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན། ༽

༤༥༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་བདེ་བ་ཚང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན།

༤༦༽ བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ།

༼ ༢༠༠༡།༥།༢༩༢༠༠༦།༥།༢༨ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས། ༼ ༢༠༠༡།༦།༡ ནས་ ༢༠༠༡།༩།༢༠ ༽

བཀའ་བློན་དུ་འཕོས་ཚབ་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། ༼༢༠༠༡།༩།༢༡ ནས་ ༢༠༠༢།༣།༡༤༽ ཚོགས་གཙོ་པད་མ་འབྱུང་གནས། ༼ ༢༠༠༡།༣།༡༦ ནས་ ༢༠༠༦།༥།༣༠ ༽ བར།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། ༢༠༠༡།༦།༡ ནས་༢༠༠༡།༩།༢༤ བར།

ཁྲིམས་ཞིབ་པར་འཕོས་ཚབ་ཚོགས་གཞོན་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ། ༼ ༢༠༠༡།༩།༢༦ ནས་ ༢༠༠༢།༣།༡༤ ༽

༣༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་རོང་བོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༤༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་དབང་རྒྱལ།

༥༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༦༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གོ་འཇོ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

༧༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག

༨༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ།

༩༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།

༡༠༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ཁྲ་རིགས་འཇམ་དབྱངས་འཕྲིན་ལས།

༡༡༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

༼ ཚབ་གསར་དཀར་མཛེས་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ། ༽

༡༢༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས།

༡༣༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་ཨེམ་རྗེ་ཐོགས་མེད།

༡༤༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་འཕོས་ཚབ།

༡༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཐོན་ཟུར་ཚེ་རིང་ནོར་འཛོམས།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་གསར་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། ༽

༡༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་ངག་དབང་ལྷ་མོ།

༡༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་པོ་ངག་དབང་བསྟན་པ།

༡༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གམ་པ་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད།

༡༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྣེ་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང༌།

༢༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༢༡༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གཙང་མདོ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

༢༢༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཤཱསྟྲཱི།

༢༣༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྫོང་དགའ་གཙང་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

༢༤༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུད།

༢༥༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྨར་ཁམས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།

༢༦༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ།

༢༧༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།

༢༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དཀར་མཛེས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།

༢༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གླིང་ཚང་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

༣༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ།

༣༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གྲའུ་ཚེ་བརྟན།

༣༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཁེ་ཚ་ཨོ་དགའ།

༣༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་དཀོན་མཆོག་ནོར་བུ།

༣༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་གསར་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས། ༽

༣༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད།

༣༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང༌།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་གསར་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ། ༽

༣༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༣༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ།

༣༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌།

༤༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།

༤༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༤༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་སྦིས་དགེ་འདུན་སྦྱིན་པ།

༤༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

༼ བཀའ་བློན་ལ་འཕོས་ཚབ་ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ། ༽

༤༤༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི།

༤༥༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་གསང་གླིང་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

༤༦༽ བྱང་ཨ་རི་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ།

༼ ༢༠༠༦།༦།༡༢༠༡༡།༥།༣༡ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། ༼ ༢༠༠༦།༦།༣༠༢༠༠༨།༡༡།༣༠ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌། ༼ ༢༠༠༨།༡༢།༡༦༢༠༡༡།༥།༣༡ ༽

༢༽ ཚོགས་གཞོན་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

༣༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གོ་འཇོ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

༼བཀའ་བློན་དུ་འཕོས་ཚབ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། ༽

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་འཁོར་ཚ་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ།

༦༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཡངས་པ་ཅན་ཀརྨ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན།

༧༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་རུ་ཐོག་སྟོད་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༨༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་གོ་འཇོ་ཚེ་རིང་པོ།

༩༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་སེར་བྱེས་ལྭ་བ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས།

༡༠༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དཀར་མཛེས་དགེ་བཤེས་བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

༡༡༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་ཁྱུང་པོ་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན།

༡༢༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་ཁྱུང་པོ་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།

༡༣༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འབྲོག་སྨད་ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ།

༡༤༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྣེ་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང༌།

༡༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་བར་འཚོ་ངག་དབང་ལྷ་མོ།

༡༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ས་སྐྱ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།

༡༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དིང་རི་ར་ཆུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༡༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང༌།

༡༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་ར་བང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

༢༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྫོང་དགའ་གཙང་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

༢༡༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གམ་པ་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད།

༢༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྡེ་དགེ་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།

༢༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།

༢༤༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ།

༢༥༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྨར་ཁམས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།

༢༦༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ལི་ཐང་བདེ་བ་ཚང་རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས།

༢༧༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་མདོ་གཡུ་སྒྲོན་དབུ་དཀར་ཚང༌།

༢༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སྒ་པ་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག

༢༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

༣༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དཀར་མཛེས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།

༣༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༣༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས།

༣༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

༣༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ།

༣༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༣༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བྱ་ཁྱུང་འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ།

༣༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཅོ་ནེ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།

༣༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར།

༣༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

༤༠༽ ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི།

༤༡༽ ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་སྨོན་མཁར་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས།

༤༢༽ བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ།

༼ ༢༠༡༡།༦།༡༢༠༡༦།༥།༢༩ ༽

༡༽ ཚོགས་གཙོ་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ།

༣༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ།

༤༽ རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག

༥༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༦༽ བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ།

༧༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང།

༨༽ ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ག་ཟི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་པོ་།

༩༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༠༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན།

༡༡༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།

༡༢༽ བོན་པོའི་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད།

༡༣༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

༡༤༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༡༥༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན།

༡༦༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

༡༧༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།

༡༨༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང།

༡༩༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང།

༢༠༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང།

༢༡༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

༢༢༽ དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

༢༣༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

༢༤༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།

༢༥༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།

༢༦༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ།

༢༧༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན།

༢༨༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག

༢༩༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར།

༣༠༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།

༣༡༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ།

༣༢༽མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

༣༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང།

༣༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

༣༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༣༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

༣༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས།

༣༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

༣༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ།

༤༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར།

༤༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ།

༤༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།

༤༣༽ ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན།

༤༤༽ ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན།

༤༥༽ བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་།

༤༦༽བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།

༼ ༢༠༡༦།༥།༣༠༢༠༢༡།༠༥།༣༠ ༽

༡། ཚོགས་གཙོ་རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། ༼༢༠༡༦།༥།༣༠ ནས་ ༢༠༡༨།༡༡།༣༠༽

༢། ཚོགས་གཙོ་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རུ་ཐོག་བྱང་སྟོད་པདྨ་འབྱུང་གནས། ༼༢༠༡༨།༡༢།༡ ནས་ ༽  ༼དགོངས་ཞུས།༽

༣། ཚོགས་གཞོན་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

༤། རྙིང་མ་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན།

༥། བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས།

༦། བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ།

༧། ས་སྐྱ་སྤྱི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།

༨། ས་སྐྱ་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས།

༩། དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན།

༡༠། དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ།

༡༡། གཡུང་དྲུང་བོན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།

༡༢། གཡུང་དྲུང་བོན་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས།

༡༣། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས།

༡༤། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བྲག་སྣེ་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་།

༡༥། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར།

༡༦། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན།

༡༧། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད།

༡༨། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

༡༩། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།

༢༠། དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས།

༢༡། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།

༢༢། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར།

༢༣། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས།

༢༤། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།

༢༥། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན།

༢༦། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ།

༢༧། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས།

༢༨། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་གྲགས་པ།     ༼དགོངས་ཞུས།༽

༢༩། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ།

༢༠། མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

༣༡། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

༣༢། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

༣༣། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།

༣༤། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

༣༥། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར།  ༼དགོངས་ཞུས།༽

༣༦། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར། ༼དགོངས་ཞུས།༽

༣༧། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས།

༣༨། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་དབྲ་རྩ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ།

༣༩། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས།

༤༠། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།

༤༡། ལྷོ་བྱང་ཨ་རི་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕྱག་མཛོད་ཚང་།

༤༢། ལྷོ་བྱང་ཨ་རི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།

༤༣། ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕི་རི་ཀ་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན།

༤༤། ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕི་རི་ཀ་སྤྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་།

༤༥། ཨོ་སེ་ཀྲེ་ལེ་ཤི་ཡ་སྤྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས།

ཚབ་གསར།

དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་རྒྱལ་ཁྱུ་གསར།

མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གངས་རི།

མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་དབང་མོ།

keyboard_arrow_up