དབུས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སིའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ རེས་མིག་དམར། 

༄༅། །འདི་གར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་ས་གནས་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞི་ནང་ཕེབས་སྐབས། བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་། ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ས་གནས་མི་མང་བཅས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།


དེ་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་དབུ་འབྱེད་གནང་བའི་སྤྱི་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིར་གཟིགས་སྐོར་གནང་གྲུབ་མཚམས། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སིའི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང་། དེ་ནས་དབུས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་གང་བྱུང་ཐད་འགྲེེལ་བརྗོད་གནང་དོན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་བླུག་མཁན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ལས་མང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འོས་འཕེན་པའི་སྐབས་དང་གྲངས་བཤེར་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་རྙོག་དྲྭ་མང་པོ་འབྱུང་གི་ཡོད་ཀྱང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རྙོག་དྲ་མེད་པར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་མི་མང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།


གཞན་ཡང་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་མཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའི་སྐབས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་བྱུང་བ་ཁག་དང་། ཁ་གསལ་དགོས་པའི་འོས་བསྡུའི་དོན་ཚན་ཁག་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་། འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ལ་འགལ་རྐྱེན་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ཉེས་ཆད་ཇི་ཡོད་སྐོར། སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞི་ཆོལ་ཁ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་སོགས་ནས་འདོན་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སོགས་གཏན་ནས་བྱེད་མི་ཆོག་པ།

སྲིད་སྐྱོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་གཞི་ལས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འོས་གཞི་གཅིག་མ་གཏོགས་མ་ལྷག་པ་དང་། འོས་བསྡུའི་རྩ་འབོར་གྱི་རྒྱ་ཆ་ ༥༡ བྱུང་ན་ཁ་གཏད་མེད་པའི་སྲིད་སྐྱོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱ་རྒྱུ། འོས་གཞི་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡོད་ཀྱང་རྩ་འབོར་གྱི་རྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་ཐོབ་ཚེ་སྲིད་སྐྱོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བྱུང་བ་ཁག་གི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་།

མཇུག་ཏུ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས། ས་གནས་མི་མང་གིས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཏང་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

Related Posts

keyboard_arrow_up